Nadace Jana
a Medy Mládkových

•••••

Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena dr. Marií Mládkovou v roce 1999 za účelem podpory výtvarného umění a zpřístupňování sbírky moderního umění shromažďované Janem a Medou Mládkovými od padesátých let 20. století až do současnosti.

Posláním Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí o tradici v uvedené kulturní oblasti. Tohoto poslání instituce dosahuje zpřístupněním stálé expozice, která zahrnuje kolekci obrazů, kreseb a grafik od předního průkopníka abstraktního umění Františka Kupky, soubor plastik kubistického sochaře Otto Gutfreunda, a sériemi monografických i tematických výstav, představujících proudy a směry klasické moderny, odvíjejících se od prací Františka Kupky, a vedle toho díla předních představitelů středoevropského (hlavně českého, slovenského, polského, srbského, chorvatského) umění druhé poloviny 20. století. Tyto krátkodobé výstavy jsou stejně důležitou součástí činnosti muzea. Jasným tematickým zaměřením na progresivní tendence českého a evropského umění 20. století se výrazně vymezuje vůči dalším institucím, které se buď orientují na současnou uměleckou tvorbu, anebo je spektrum jejich výstavní a odborné činnosti naopak daleko širší. Tímto čitelným postojem si Museum Kampa získalo své pevné místo ve struktuře českých a středoevropských institucí. Museum Kampa je ročně navštíveno asi sto tisíci návštěvníky z celého světa. V roce 2015 bylo britským Guardianem zahrnuto mezi pět nejzajímavějších menších privátních institucí v Evropě.

Nadace klade vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti velký důraz také na vzdělávací programy. Za tímto účelem vzniklo Lektorské oddělení Musea Kampa, které pořádá bezpočet akcí a projektů věnovaných školám, rodinám s dětmi, studentům, seniorům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. S nimi souvisí i další doprovodné projekty, jako jsou koncerty, autorská čtení, multižánrové programy, ale i například projekty jako jóga v muzeu nebo společenské hry. Smyslem vzdělávacích a doprovodných programů je rozšiřovat okruh zájemců o moderní umění, míru vnímání vystavených děl i interakce s nimi, pochopení různých forem uměleckého vyjádření a v širším měřítku přijetí důležitosti kulturní diverzity a kulturního dědictví napříč celým světem.

Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace Jana a Medy Mládkových vydává katalogy či monografické publikace k téměř všem krátkodobým výstavám pořádaným v Museu Kampa a k jeho stálé expozici, ale také kupříkladu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis vydala tři díly korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

V roce 2012 vstoupil do správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových JUDr. Jiří Pospíšil, který se stal v roce 2016 i předsedou správní rady. Pod jeho vedením se rozšiřuje sbírka nadace a výstavní program se obohatil o představení autorů, kteří kvůli zde panujícímu totalitnímu režimu opustili Československo a jejichž tvorba není dostatečně jejich původně domácímu publiku známá.